ឯកឧត្តម ឈឹម ផលវរុណ៖ ប្រសិនខ្ញុំជាតួអង្គប្រឆាំងវិញ ខ្ញុំនឹងនិយាយពីបច្ចុប្បន្នភាព តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយយ៉ាងណាដើម្បីប្រជាជន រងទុក្ខលំបាកពីអ្នកមានអំណាច?