សមាជិកគណៈប្រចាំការ 2017-01-21T14:09:01+00:00
សម្តេច សាយ  ឈុំ
សម្តេច សាយ ឈុំSamdech Say Chhum Chairman
ប្រធាន
លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន
លោកជំទាវ ម៉ែន សំអនH.E Lady Man Sam On
សមាជិកា
Member
ឯកឧត្តម ស៊ឹម កា
ឯកឧត្តម ស៊ឹម កាH.E. Sim Ka
សមាជិក
Member
ឯកឧត្តម  ប៉ុល សារឿន
ឯកឧត្តម ប៉ុល សារឿនH.E. Pol Saroeun
សមាជិក
Member
ឯកឧត្តម  អ៊ឹម ឈុនលឹម
ឯកឧត្តម អ៊ឹម ឈុនលឹមH.E. Im Chhun Lim
សមាជិក
Member
ឯកឧត្តម  ឌិតមន្ទី
ឯកឧត្តម ឌិតមន្ទីH.E. Dith Munty
សមាជិក
Member
ឯកឧត្តម  ទេព ងន
ឯកឧត្តម ទេព ងនH.E. Tep Ngorn
សមាជិក
Member
ឯកឧត្តម  នៃ ប៉េណា
ឯកឧត្តម នៃ ប៉េណាH.E. Ney Pena
សមាជិក
Member
ឯកឧត្តម  ប៊ូ ថង
ឯកឧត្តម ប៊ូ ថងH.E. Bou Thang
សមាជិក
Member