វីដេអូៈ ស្ត្រីសំរាលកូនមន្ត្រីរាជការ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នឹងទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែម

វីដេអូៈ ស្ត្រីសំរាលកូនមន្ត្រីរាជការ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នឹងទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែម

2017-10-10T14:38:43+00:00 ថ្ងៃ អង្គារ, ១០ តុលា ២០១៧|