វីដេអូៈ ក្រុមហ៊ុនចិនចំនួនពីរ នឹងបណ្តាក់ទុននៅកម្ពុជា ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ ៧ពាន់លានដុល្លារ

វីដេអូៈ ក្រុមហ៊ុនចិនចំនួនពីរ នឹងបណ្តាក់ទុននៅកម្ពុជា ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ ៧ពាន់លានដុល្លារ

2017-12-04T10:22:47+00:00 ថ្ងៃ ចន្ទ, ៤ ធ្នូ ២០១៧|

វីដេអូៈ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី អញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅប៉េកាំង

វីដេអូៈ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី អញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅប៉េកាំង

2017-11-30T10:09:32+00:00 ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, ៣០ វិច្ឆិកា ២០១៧|

វីដេអូៈ អង្គការ WTO ជ្រើសរើសកម្ពុជា ជាអ្នកផ្តល់បទពិសោធន៍ ដល់ប្រទេសអភវិឌ្ឍន៍តិច

វីដេអូៈ អង្គការ WTO ជ្រើសរើសកម្ពុជា ជាអ្នកផ្តល់បទពិសោធន៍ ដល់ប្រទេសអភវិឌ្ឍន៍តិច

2017-11-24T10:10:59+00:00 ថ្ងៃ សុក្រ, ២៤ វិច្ឆិកា ២០១៧|

វីដេអូៈ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្ហាញថា កម្ពុជាមានភាពប្រក្រតី ក្រោយរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

វីដេអូៈ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្ហាញថា កម្ពុជាមានភាពប្រក្រតី ក្រោយរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

2017-11-23T09:49:15+00:00 ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, ២៣ វិច្ឆិកា ២០១៧|