/បណ្តុំឯកសារ

វីដេអូៈ កូនប្រុសច្បងសម្តេចតេជោ ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារថៃ

វីដេអូៈ កូនប្រុសច្បងសម្តេចតេជោ ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារថៃ

ថ្ងៃ អង្គារ, ៧ កុម្ភៈ ២០១៧|