វីដេអូៈ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី សុំអាមេរិកទៅពិនិត្យគ្រាប់បែករបស់ខ្លួន

វីដេអូៈ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី សុំអាមេរិកទៅពិនិត្យគ្រាប់បែករបស់ខ្លួន

2017-09-28T15:00:00+00:00 ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, ២៨ កញ្ញា ២០១៧|