វីដេអូៈ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្ហាញថា កម្ពុជាមានភាពប្រក្រតី ក្រោយរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

វីដេអូៈ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្ហាញថា កម្ពុជាមានភាពប្រក្រតី ក្រោយរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

2017-11-23T09:49:15+00:00 ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, ២៣ វិច្ឆិកា ២០១៧|