សេចក្តីថ្លែងការណ៍៖ CPP ទទូលយកលទ្ធផលផ្លូវការ នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៤

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សូមប្រកាសជាឱឡារិកទទួលយកលទ្ធផលផ្លូវការ នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានប្រកាស នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧នេះ។ នេះគឺជាលទ្ធផលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយសេវី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដ។

2017-06-25T14:30:12+00:00 ថ្ងៃ អាទិត្យ, 25 មិថុនា 2017|