សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកិច្ចប្រជុំសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាល លើកទី៤០ អាណត្តិទី៥ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកិច្ចប្រជុំសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាល លើកទី៤០ អាណត្តិទី៥ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

2017-01-21T14:09:40+00:00 ថ្ងៃ អង្គារ, ២២ វិច្ឆិកា ២០១៦|

CPP៖ លោក ហុង លីម ដែលបានបោះបង់សញ្ជាតិខ្មែរនោះ ពុំមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិលើអធិបតេយ្យកម្ពុជាទេ

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានចាត់ទុកថា បាតុកម្មរបស់ លោក ហុង លីម នៅទីក្រុមមែលប៊ន ប្រទេសអូស្រ្តាលី ប្រឆាំងនឹងទស្សនកិច្ចរបស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត

2016-10-08T17:01:31+00:00 ថ្ងៃ សៅរ៍, ៨ តុលា ២០១៦|

ព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័ត លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតធនាគារវិនិយោគ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទូទាត់ថវិការបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៤

2017-01-21T14:08:42+00:00 ថ្ងៃ សុក្រ, ២២ មករា ២០១៦|

ព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័ត លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតធនាគារវិនិយោគ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទូទាត់ថវិកា២០១៤

ព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័ត លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតធនាគារវិនិយោគ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទូទាត់ថវិកា២០១៤

2016-05-02T09:20:29+00:00 ថ្ងៃ សុក្រ, ២២ មករា ២០១៦|

ព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័ត លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតធនាគារវិនិយោគ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទូទាត់ថវិកា២០១៤

ព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័ត លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតធនាគារវិនិយោគ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទូទាត់ថវិកា២០១៤

2016-05-02T09:20:43+00:00 ថ្ងៃ សុក្រ, ២២ មករា ២០១៦|