ស្ថានទូតឥណ្ឌា ប្រចាំកម្ពុជា សហការជាមួយក្រសួងទេសចរណ៍កម្ពុជា រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍លំហាត់ប្រាណអន្តរជាតិយូហ្កា (Yoga) លើកទី៥ នៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្ត


ស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា ប្រចាំកម្ពុជា សហការជាមួយក្រសួងទេសចរណ៍កម្ពុជា រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍លំហាត់ប្រាណអន្តរជាតិយូហ្កា (yoga) លើកទី៥ នៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្ត ខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នំា២០១៩។