វីដេអូៈ សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ទទួលសញ្ញាប័ត្រផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ ពីសកលវិទ្យាល័យក្វាងស៊ី