ក្រសួងបរិស្ថាន នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី១៥ រដ្ឋមន្រ្ដីបរិស្ថានអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៧ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្ដសៀមរាប