សូមអញ្ជើញស្តាប់បទចម្រៀង៖ ថ្ងៃ៩ វិច្ឆិកា ពិធីពិសាអំបុកខ្មែរ


សូមអញ្ជើញស្តាប់បទចម្រៀង៖ ថ្ងៃ៩ វិច្ឆិកា ពិធីពិសាអំបុកខ្មែរ…

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ច័ន្ទ 7 តុលា 2019