ការដាក់លូមេទឹកកខ្វក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប សម្រេចបាន ៨១.៥៩% ហើយ


ការងារខួងដាក់បំពង់លូ ក្នុងគម្រោងកែលម្អបណ្ដាញលូមេប្រមូលទឹកកខ្វក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប (របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB) សម្រេចបានប្រវែងសរុប៣០១៩ម៉ែត្រ ស្មើនឹង៨១.៥៩% គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០នេះ ។