រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានទី ៥០


នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧នេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដំណើរការអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានថ្មី គឺ ផ្លូវលេខ ១៩៣ ចាប់ពីមហាវិថី ម៉ៅសេទុង ដល់ផ្លូវលេខ ២៨៤ ក្នុងខណ្ឌចំការមន ។