ជប៉ុនផ្តល់ជំនួយឥតសំណងជាង២០លានដុល្លារដល់កម្ពុជា សម្រាប់គម្រោងកែលម្អមន្ទីរពេទ្យបង្អែក ខេត្តសៀមរាប