វិធានកា​រ​​ ៣កុំ​ ៣ការពារ​ ជាវិធីការពារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងសម័យកូវីដ-១៩


ក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះ​ ប្រទេសជាតិយេីង​ ពិតជាត្រូវការបំផុតនូវការលះបង់របស់បុគ្គលគ្រប់រូបដេីម្បីជាតិយេីងរួចផុតពីជំងឺកូវីដ-១៩​ ហេីយជឿជាក់ថាបងប្អូនជនរួមជាតិអាចធ្វេីបាន ដេីម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ​ កូវីដ-១៩​ និង ដេីម្បីប្រទេសជាតិយេីង។