ក្រសួងធនធានទឹក ជូនដំណឹងពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា តំបន់មួយចំនួនមានភ្លៀងធ្លាក់ពីខ្សោយទៅច្រើន