រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការចាំបាច់មួយចំនួន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ បន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ចប់ការបិទភូមិសាស្ត្រ រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្តាល