រដ្ឋបាល ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចេញញ្ញតិគាំទ្រ សាលដីកាតុលាការកំពូល លើសំណុំរឿងបណ្តឹងរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ


រដ្ឋបាល ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចេញញ្ញតិគាំទ្រ សាលដីកាតុលាការកំពូល លើសំណុំរឿងបណ្តឹងរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ