ឯកឧត្តម សៀង ណំា ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូក្រុង KOTA ខេត្ត Aichi ប្រទេសជប៉ុន


ឯកឧត្តម សៀង ណំា តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលខេត្តសៀមរាប ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូក្រុង KOTA ខេត្ត Aichi ប្រទេសជប៉ុន ដឹកនាំដោយលោក Akira Sugiura ប្រធានគណៈប្រតិភូ នៅខេត្តសៀមរាប នារសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ដែលមានបំណងស្វែងយល់ពីវិស័យអប់រំ ដើម្បីរៀបចំ គម្រោងចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំឲ្យកាន់មានការរីកចម្រើន។