មន្ត្រីបច្ចេកទេសចុះពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលទ្ធផលនៃកិច្ចដំណើរការកែលំអប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ចំនួន ០៩ កន្លែងក្នុងខេត្តព្រៃវែង


សកម្មភាពមន្ត្រីបច្ចេកទេសក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចុះពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលទ្ធផលនៃកិច្ចដំណើរការកែលំអ និងថែទាំប្រចាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ចំនួន ០៩ កន្លែង នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែង និង ១១ កន្លែង នៅក្នុងខេត្តកណ្តាល ។