វីដេអូៈ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ព្រមានដល់មន្ត្រីស្ពឹកស្រពន់