ឯកឧត្តម ឌិត ទីណា អញ្ជើញចុះសួរសុខទុកបងប្អូនអ្នកភូមិកណ្តាលកោះ អាជីវករ កសិករ


ឯកឧត្តម ឌិត ទីណា រដ្ឋលេខាធិកាក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងជា ប្រធានគណ:ពង្រឹងគណបក្សប្រជាជន ប្រចាំឃុំកោះខ្សាច់ទន្លា បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុកបងប្អូនអ្នកភូមិកណ្តាលកោះ អាជីវករ កសិករ ។

H.E. Dith Tina, Secretary of State for Ministry of Mines and Energy and also a leader of working group for Koh ksach Ponlea Commune, visits Local People in kadal Koh Village.

 32150

 32151

 32152

 32148

 32153

 32154