សកម្មភាពជីកកាយភក់ សំរាមនៅប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យ


សកម្មភាពជីកកាយភក់ សំរាមនៅប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យ ។
តាមគម្រោង បរិមាណភក់ សំរាម ចំនួន ៤៦.០០០ម៉ែត្រគូប នឹងត្រូវកាយដឹកជញ្ជូនចេញ ។