វីដេអូៈ សម្តេចតេជោ ប្រាប់អ្នកគាំទ្រពីរបៀបទះដៃគាំទ្រគណបក្សប្រជាជន ក្នុងអំឡុងពេលឃោសនារកសម្លេងឆ្នោត