សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អូរបាចុង


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អូរបាចុង ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ព្រះបាទ ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អូរបាចុង មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ៦០ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ៣០ ហិកតា ។