ក្រុមចលនាស្រ្តី ខេត្តបាត់ដំបង ចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងផ្តល់រទេះរុញ


ព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមចលនាស្រ្តី ខេត្តបាត់ដំបង ដែលដឹកនាំដោយ លោកស្រី ញឹក សាគន្ធ បាននាំយករទេះរុញជូនដល់ ប្រជាពលរដ្ឋពិការ ចំនួន៣ នាក់ និង គ្រួសារ ក្រីក្រ  ចំនួន ៥ គ្រួសារ ជូន អង្ករ 25. គ .ក្រ ទឹកត្រី ទឹកសីុអីុវ និងថវិការ ចំនួន 2 មឺុនរៀលនៅភូមិនិគមនក្នុង ឃុំ ជ្រោយស្ដៅស្រុក ថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង៕

Ngek Sakun 6-9-2016 (7)

Ngek Sakun 6-9-2016 (8)

Ngek Sakun 6-9-2016 (10)

Ngek Sakun 6-9-2016 (9)

Ngek Sakun 6-9-2016 (6)

Ngek Sakun 6-9-2016 (5)

Ngek Sakun 6-9-2016 (4)

Ngek Sakun 6-9-2016 (3)

Ngek Sakun 6-9-2016 (2)

Ngek Sakun 6-9-2016 (1)