ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួុងព័ត៌មាន ផ្តល់សម្លៀកបំពាក់់ស្តារលូ និងថវិការម្នាក់10មុឺនរៀល ដល់កម្មករស្តាលូ ចំនួុន5នាក់


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួុងព័ត៌មាន ផ្តល់សម្លៀកបំពាក់់ស្តារលូ និងថវិការម្នាក់10មុឺនរៀល ដល់កម្មករស្តាលូ ចំនួុន5នាក់ ក្រុងកំពង់ចាម ព្រឹកថ្ងៃទី4 កញ្ញា 2018