កិច្ចប្រជុំស្តីពីការត្រៀមរៀបចំការងារផ្សព្វផ្សាយ កម្មវិធី មហាមិទ្ទិញ អបអរខួបអនុស្សាវរីយ៏លើកទី ៤០ នៃទិវាជ័យជំនះ ៧ មករា ១៩៧៩,៧ មករា ២០១៩


ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តី ខៀវ កាញារីទ្ធ បើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីការត្រៀមរៀបចំការងារផ្សព្វផ្សាយ កម្មវិធី មហាមិទ្ទិញ អបអរខួបអនុស្សាវរីយ៏លើកទី ៤០ នៃទិវាជ័យជំនះ ៧ មករា ១៩៧៩,៧ មករា ២០១៩ ( ព្រឹកថ្ងៃ ២០ កញ្ញា ២០១៨ ក្រសួងព័ត៌មាន )