លោកជំទាវ វេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ឹង កន្ថាផាវី បានចុះសំណេះសំណាល និងស្វែងយល់អំពី “ការរីកចម្រើនក្រុមស្រ្តី ក្នុងការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារជនបទ អាហារូបត្ថម្ភ និងអនាម័យ”