សម្តេច ហេង សំរិន អញ្ជើញបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីការកសាងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាជាតិ ឆ្នាំ២០១៩