សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ភូមិអូរ


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ភូមិអូរ ស្ថិតក្នុងឃុំត្រពាំងរាំង ស្រុកជុំគិរី ខេត្តកំពត ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់ភូមិអូរ មានទំនប់ប្រវែង ៩១១ ម, ប្រឡាយមេ ចំនួន ០២ ខ្សែ ប្រវែង ៣.៩៤១ ម, ប្រឡាយរង ០៣ ខ្សែ ប្រវែង ៤.០៦១ ម និងមានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សាប្រមាណ ៤០០ ហត និងស្រូវប្រាំង ៣៥ ហត ។