សេចក្តីថ្លែងការណ៏ស្តីអំពី ការចូលរួមទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ២០១៩ ក្រោមប្រធានបទ សារព័ត៌មាន ដើម្បីបុព្វហេតុសេរីភាព ឧត្តមប្រយោជន៏ជាតិ មាតុភូមិ ពិភពលោកសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៍