គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតអំពី តួនាទីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិ វេលាម៉ោង ០៤:០០នាទី រសៀលនេះ


ភ្នំពេញ៖ អ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នារសៀល ថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨នេះ វេលាម៉ោង០៤:០០នាទីរសៀល នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជន កម្ពុជា នឹងធ្វើ សន្និសីទកាសែត ស្តីពី “តួនាទីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិ”។

ហេតុនេះ សូមអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ អន្តរជាតិ អញ្ជើញចូលរួមយកព័ត៌មានតាម ការគួរ។