កសិកម្មជាអាយុជីវិតរបស់យើង មានកសិផល មានសន្តិសុខស្បៀង (អង្ករច្រកឆ្នាំង) មានពាណិជ្ជកម្មកសិផល មានឧស្សាហកម្មកសិផល និងមានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ប្រទេសយើងឈានឆ្ពោះ ទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍ