វីដេអូ៖ លោកជំទាវ ដាំ ដារីនី ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើប្រធានបទ «គោលនយោបាយ សន្តិសុខជាតិ» សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូ៖ ឯកឧត្ដម ចាន់ សុធា ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើប្រធានបទ «គោលនយោបាយក្នុងការគ្រប់គ្រង និងផ្ដល់សេវាសាធារណៈ» សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣

ឯកឧត្ដម ជា វុទ្ធី ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើប្រធានបទ «គោលនយោបាយ ដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគិន ឱ្យមកវិនិយោគ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា» សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣

វីដេអូ៖ ឯកឧត្តម ឌិត ទីណា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើប្រធានបទ «គោលនយោបាយ លើវិស័យកសិកម្ម»

វីដេអូ៖ ឯកឧត្តម ហេង សួរ ផ្សព្វផ្សាយ​គោលនយោបាយ​គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើប្រធានបទ គោលនយោបាយក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ”

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួនណារ៉ុន ផ្សព្វផ្សាយ​គោលនយោបាយ​គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើប្រធានបទ “គោលនយោបាយ លើវិស័យអប់រំសិក្សាធិការ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា”