វីដេអូ៖ ឯកឧត្តម ហេង សួរ ផ្សព្វផ្សាយ​គោលនយោបាយ​គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើប្រធានបទ គោលនយោបាយក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ”