ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួនណារ៉ុន ផ្សព្វផ្សាយ​គោលនយោបាយ​គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើប្រធានបទ “គោលនយោបាយ លើវិស័យអប់រំសិក្សាធិការ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា”