វីដេអូ៖ ឯកឧត្ដម ចាន់ សុធា ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើប្រធានបទ «គោលនយោបាយក្នុងការគ្រប់គ្រង និងផ្ដល់សេវាសាធារណៈ» សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣