វីដេអូ៖ ឯកឧត្តម ឌិត ទីណា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើប្រធានបទ «គោលនយោបាយ លើវិស័យកសិកម្ម»