ឯកឧត្តមកែវ រ៉េមី បង្ហាញ​គោល​នយោបាយ​របស់ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា


ឯកឧត្តមកែវ រ៉េមី សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បង្ហាញគោលនយោបាយរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្តីពី៖

√ ការកសាង និងអភិវឌ្ឍន៏ហេចដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ឃុំ-សង្កាត់

√ ការលើកកម្ពស់ជីវភាព ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឃុំសង្កាត់

√ ការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិមនុស្ស និងការពង្រឹងលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់