ឃ្លីបទី១៖ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី បង្ហាញពីគោលនយោបាយភូមិ ឃុំ មានសុវត្ថិភាព


ឃ្លីបទី១៖ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បង្ហាញពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ ស្តីពី “ការធានាសន្តិសុខ រក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់ របៀបរៀបរយសាធារណៈ ក្នុងឃុំ – សង្កាត់”។