ឯកឧត្ដម ជា វុទ្ធី ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើប្រធានបទ «គោលនយោបាយ ដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគិន ឱ្យមកវិនិយោគ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា» សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣