សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ប្រកាសទទួលយកលទ្ធផលផ្លូវការ នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥


វីដេអូ៖ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រកាសជាឱឡារិកនូវការគោរព និងទទួលយកលទ្ធផលផ្លូវការ នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី ០៥ មីនា នេះដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត។