សេចក្តីថ្លែងការណ៏របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រកាសទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ដែលប្រកាសដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី០៥​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ ដែលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតគាំទ្រដ៏លើសលប់ចំនួន ៨២.៣០%