សេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រ និងទទួលយកនូវលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ដែល​ប្រកាស​ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិ​រៀបចំការ​បោះឆ្នោត ( គ.ជ.ប)