សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី មហាសន្និបាតលើកទី១២ នៃសន្និសីទអន្តរជាតិ នៃគណបក្សនយោបាយនៅអាស៊ី (ICAPP) និង កិច្ចប្រជុំលើកទី៣ នៃក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ី (ACC)