សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នាថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣


10-12-2013