សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំប្រ័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាងទឹកអូរឃ្លៃ


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំប្រ័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាងទឹកអូរឃ្លៃ ស្ថិតក្នុងឃុំនរាយណ៍ ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត ។

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹកអូរឃ្លៃ មានទំនប់ប្រវែង ១.៥១២ ម, ប្រឡាយមេ ចំនួន ០៦ ខ្សែ ប្រវែង ៥.១០៤ ម, ប្រឡាយរង ០១ ខ្សែ ប្រវែង ១.៤៨៤ ម និងមានលទ្ធភាពស្រោចស្រពផ្ទៃដីស្រូវវស្សាចំនួន ៦៥០ ហត និងប្រាំង ១០០ ហត ។