មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តបាត់ដំបង បានចាប់ផ្តើមបូមទឹកបញ្ជូនទៅកាន់ទីប្រជុំជនស្រុកមោងឬស្សី ដើម្បីប្រើប្រាស់


បន្ទាប់ពីបានរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនាំទឹករួចរាល់ ដោយប្រើពេលវេលាអស់ ៦ ថ្ងៃ រួចមក នៅល្ងាចថ្ងៃទី ០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩ មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តបាត់ដំបង បានចាប់ផ្តើមបូមទឹកបញ្ជូនទៅកាន់ទីប្រជុំជនស្រុកមោងឬស្សី ដើម្បីប្រើប្រាស់ ។