មោទនភាពជាមួយសមិទ្ធិផល ដែលសម្រេចបានឆ្នាំ២០១៨ យើងមានសុទិដ្ឋិនិយម ចំពោះជោគជ័យ ដែលនឹងទទួលបាន ក្នុងឆ្នាំ២០១៩